Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionledning

Det är regionledningens uppgift att se till att de politiska besluten följs och förverkligas genom förvaltningsorganisationen. Högsta tjänsteman är regiondirektören, som också är den ende som är tillsatt av Region Västernorrlands politiker.

Regionledningsgruppen är ett rådgivande organ till regiondirektören som fattar beslut, men också ett forum för information ut i linjeorganisationen. I regionledningsgruppen deltar, utöver regiondirektör, de högsta tjänstemännen inom organisationen.

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet.  Tjänstemän tar fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Beslutsrätt delegeras av regionfullmäktige till regionstyrelsen och kan delegeras vidare till andra grupper eller personer. Beslut kan fattas på delegation av till exempel regiondirektören, förvaltningschef eller verksamhetschef.

Regionledningsgruppens uppdrag är att:

  • Företräda alla regionens verksamheter och samlade ledning.
  • Agera för att genomföra politiskt fattade beslut på ett effektivt sätt.
  • Arbeta strategiskt och genom regiondirektören fatta beslut som leder verksamheten framåt.
  • Skapa förutsättningar för framgångsrika verksamheter genom tydliga och ändamålsenliga uppdrag och processer, samt god förvaltningskultur.

Ärenden till regionledningsgruppen bereds i respektive förvaltnings ledningsgrupp. Ärenden som berör flera vårdförvaltningar bereds i regionledningsgruppens hälso- och sjukvårdsutskott.

I regionledningsgruppen (RLG) ingår:

Anders Sylvan 
Tf regiondirektör
Tel. 0611-800 00
anders.sylvan@rvn.se

Lena Carlsson
sjukhusdirektör
Tel. 060-18 23 24
lena.karlsson1@rvn.se

Anna-Lena Lundberg
Primärvårdsdirektör
Tel. 0611-80177
anna-lena.lundberg@rvn.se

Annri Thimstrand
Tandvårdsdirektör
Tel. 073-274 77 17
annri.thimstrand@rvn.se

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör
Tel. 0611-80274
marta.molin@rvn.se

Göran Fransson
Förvaltningschef, Rättspsykiatriska regionkliniken
Tel. 060-18 39 04
goran.fransson@rvn.se

Monika Johansson
Samordningsdirektör
Tel. 0611-80010
monika.johansson@rvn.se

Kristiina Kulluvaara
Fastighets- och servicedirektör 
Tel. 073-071 16 31
kristiina.kulluvaara@rvn.se

Lars Halén
Ekonomidirektör 
Tel. 0611-802 31
lars.halen@rvn.se

Jonas Appelberg
Forsknings-, utbildnings- och innovationsdirektör 
Tel. 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Ewa Strömsten 
HR-direktör
Telefon: 0611-801 93
eva.stromsten@rvn.se 

Lars-Erik Marklund
Kommunikationsdirektör
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se