Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionledning

Det är regionledningens uppgift att se till att de politiska besluten följs och förverkligas genom förvaltningsorganisationen. Högsta tjänsteman är regiondirektören, som också är den ende som är tillsatt av Region Västernorrlands politiker.

Regionledningsgruppen är ett rådgivande organ till regiondirektören som fattar beslut, men också ett forum för information ut i linjeorganisationen. I regionledningsgruppen deltar, utöver regiondirektör, de högsta tjänstemännen inom organisationen.

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet.  Tjänstemän tar fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Beslutsrätt delegeras av regionfullmäktige till regionstyrelsen och kan delegeras vidare till andra grupper eller personer. Beslut kan fattas på delegation av till exempel regiondirektören, förvaltningschef eller verksamhetschef.

Regionledningsgruppens uppdrag är att:

  • Företräda alla regionens verksamheter och samlade ledning.
  • Agera för att genomföra politiskt fattade beslut på ett effektivt sätt.
  • Arbeta strategiskt och genom regiondirektören fatta beslut som leder verksamheten framåt.
  • Skapa förutsättningar för framgångsrika verksamheter genom tydliga och ändamålsenliga uppdrag och processer, samt god förvaltningskultur.

I regionledningsgruppen (RLG) ingår:

Åsa Bellander
Regiondirektör tillika förvaltningsdirektör RLF
Tel. 0611-800 00
asa.bellander@rvn.se

Kurt Pettersson
Biträdande regiondirektör tillika hälso- och sjukvårdsdirektör
Tel. 073-5468 441
kurt.pettersson@rvn.se

Märta Molin
Förvaltningsdirektör Regional Utveckling
Tel. 0611-80274
marta.molin@rvn.se

Dick Rytterdahl
Ekonomidirektör
Tel. 0611-802 47
mobil: 073-088 45 18
dick.rytterdahl@rvn.se

Ewa Strömsten 
HR-direktör
Telefon: 0611-801 93
eva.stromsten@rvn.se 

Lars-Erik Marklund
Kommunikationsdirektör
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se

Anette Hägglund Sundin
IT-direktör
IT- och digitaliseringschef
Mobil: 070-3999348
anette.hagglund.sundin@rvn.se