Regionledning

Det är regionledningens uppgift att se till att de politiska besluten följs och förverkligas genom förvaltningsorganisationen. Högsta tjänsteman är regiondirektören, som också är den ende som är tillsatt av Region Västernorrlands politiker.

Regionledningsgruppen är ett rådgivande organ till regiondirektören som fattar beslut, men också ett forum för information ut i linjeorganisationen. I regionledningsgruppen deltar, utöver regiondirektör, de högsta tjänstemännen inom organisationen.

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet.  Tjänstemän tar fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Beslutsrätt delegeras av regionfullmäktige till regionstyrelsen och kan delegeras vidare till andra grupper eller personer. Beslut kan fattas på delegation av till exempel regiondirektören, förvaltningschef eller verksamhetschef.

Regionledningsgruppens uppdrag är att:

  • Företräda alla regionens verksamheter och samlade ledning.
  • Agera för att genomföra politiskt fattade beslut på ett effektivt sätt.
  • Arbeta strategiskt och genom regiondirektören fatta beslut som leder verksamheten framåt.
  • Skapa förutsättningar för framgångsrika verksamheter genom tydliga och ändamålsenliga uppdrag och processer, samt god förvaltningskultur.

I regionledningsgruppen (RLG) ingår:

Åsa Bellander

Regiondirektör och förvaltningsdirektör Regionledningsförvaltningen 

Telefonnummer: 0611-800 00 (växel)

E-postadress: asa.bellander@rvn.se

Maria Strandberg

Hälso- och sjukvårdsdirektör, biträdande regiondirektör

Telefonnummer: 0611-802 72

E-postadress: maria.strandberg@rvn.se

Märta Molin

Förvaltningsdirektör Regional Utveckling

Telefonnummer: 0611-802 74

E-postadress: marta.molin@rvn.se

Peter Löthman

Regionstrateg

Telefonnummer: 0611-803 93

E-postadress: peter.lothman@rvn.se

Dick Rytterdahl

Ekonomidirektör

Telefonnummer: 0611-802 47

Telefonnummer, mobil: 073-088 45 18

E-postadress: dick.rytterdahl@rvn.se

Lena Laaksonen

HR-direktör

Telefonnummer: 0611-800 50

E-postadress: lena.laaksonen@rvn.se

Lars-Erik Marklund

Kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39

E-postadress: lars-erik.marklund@rvn.se

Anette Hägglund Sundin

IT-direktör, IT- och digitaliseringschef

Telefonnummer: 070-399 93 48

E-postadress: anette.hagglund.sundin@rvn.se


Tillbaka till toppen