Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionledning

Det är regionledningens uppgift att se till att de politiska besluten följs och förverkligas genom förvaltningsorganisationen. Högsta tjänsteman är regiondirektören, som också är den ende som är tillsatt av Region Västernorrlands politiker.

Regionledningsgruppen är ett rådgivande organ till regiondirektören som fattar beslut, men också ett forum för information ut i linjeorganisationen. I regionledningsgruppen deltar, utöver regiondirektör, de högsta tjänstemännen inom organisationen.

Alla politiska nämnder, styrelser och kommittéer har ett sekretariat som stöd i arbetet.  Tjänstemän tar fram underlag för de politiska besluten – gör utredningar, analyser och konsekvensbeskrivningar, utarbetar planer och förslag.

Beslutsrätt delegeras av regionfullmäktige till regionstyrelsen och kan delegeras vidare till andra grupper eller personer. Beslut kan fattas på delegation av till exempel regiondirektören, förvaltningschef eller verksamhetschef.

Regionledningsgruppens uppdrag är att:

  • Företräda alla regionens verksamheter och samlade ledning.
  • Agera för att genomföra politiskt fattade beslut på ett effektivt sätt.
  • Arbeta strategiskt och genom regiondirektören fatta beslut som leder verksamheten framåt.
  • Skapa förutsättningar för framgångsrika verksamheter genom tydliga och ändamålsenliga uppdrag och processer, samt god förvaltningskultur.

Ärenden till regionledningsgruppen bereds i respektive förvaltnings ledningsgrupp. Ärenden som berör flera vårdförvaltningar bereds i regionledningsgruppens hälso- och sjukvårdsutskott.

I regionledningsgruppen (RLG) ingår:

Hans Wiklund 
Regiondirektör
Tel. 0611-800 00
hans.viklund@rvn.se

Christine Bylander
Förvaltningschef, Specialistvården
Tel. 0660-89508
christine.bylander@rvn.se

Lena Karlsson
Förvaltningschef, Specialistvården
Tel. 060-18 23 24
lena.karlsson1@rvn.se

Anna-Lena Lundberg
Primärvårdsdirektör
Tel. 0611-80177
anna-lena.lundberg@rvn.se

Annri Thimstrand
Tandvårdsdirektör
Tel. 073-274 77 17
annri.thimstrand@rvn.se

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör
Tel. 0611-80274
marta.molin@rvn.se

Göran Fransson
Förvaltningschef, Rättspsykiatriska regionkliniken
Tel. 060-18 39 04
goran.fransson@rvn.se

Monika Johansson
Samordningsdirektör
Tel. 0611-80010
monika.johansson@rvn.se

Patrik Jacobsson
T.f. områdesdirektör för Administration och service
Tel. 0620-196 95
patrik.jacobsson@rvn.se

Lars Halén
Områdesdirektör för Ekonomi och planering
Tel. 0611-802 31
lars.halen@rvn.se

Jonas Appelberg
Områdesdirektör för Forskning, utbildning och innovation (FUI)
Tel. 070-562 12 44
jonas.appelberg@rvn.se

Therese Drewsen 
T.f. områdesdirektör för HR
Tel. 070-253 52 48
therese.drewsen@rvn.se

Peter Löthman
Områdesdirektör för Hälso- och sjukvård (HoS)
Tel. 073-271 31 65
peter.lothman@rvn.se 

Lars-Erik Marklund
Områdesdirektör för Kommunikation
Tel. 0611-803 39
lars-erik.marklund@rvn.se