Region Västernorrlands pengar

Regionfullmäktige beslutar om budget för kommande år senast i november. Enligt lag måste budgeten vara i balans och god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Budget för 2024 är ej i balans , totalt minus 799 miljoner kronor. Det negativa resultatet ska återställas.

 • Intäkter cirka 11,3 miljarder kronor
 • Kostnader cirka -12,1 miljarder kronor

Finansiering - intäkter

För att finansiera verksamheten krävs intäkter av olika slag. Den största intäktsposten är regionskatten* från invånarna i Västernorrland. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. För 2024 är regionskatten 11.29 kronor per intjänad hundralapp. Regionskatten ingår i den totala kommunalskatten och utgör omkring 61 procent av Region Västernorrlands intäkter.

Andra intäkter är bland annat statsbidrag av olika slag, försäljning av vård, försäljning från produktionsköken, uthyrning av lokaler, patientavgifter och intäkter från finansiella placeringar.

Region Västernorrlands finansiering 2024 (mnkr)

 • Regionskatt 6 902 (61%)
 • Generella statsbidrag och utjäming 72 (1%)
 • Riktade statsbidrag 406 (4%)
 • Försäljning 725 (6%)
 • Patientavgifter 187 (2%)
 • Finansiella intäkter 2 856 (25%)

Vad används pengarna till - kostnader

Regionens årliga sammanlagda bruttokostnader (innan intäkter av olika slag räknas bort) beräknas bli omkring 12,1 miljarder kronor. Nedan visas hur de fördelas på kostnadsslag.

Fördelning av kostnader på kostnadsslag

 • Personalkostnader 5 812 (48%)
 • Personalkostnader inhyrd personal 525 (4,3%)
 • Köpt vård 1 352 (11,2%)
 • Läkemedel 1 260 (10,4%)
 • Övrigt materiel och tjänster 732 (6,1%)
 • IT och telecom 459 (3,8%)
 • Fastighetskostnader 175 (1,6%)
 • Övriga verksamhetskostnader 916 (7,6%)

Så fördelas medel till verksamheterna i Region Västernorrland

Här redovisas regionens nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter.

Fördelning i miljoner kronor - budget 2024

 • Somatisk vård 5 514 (58%)
 • Psykiatrisk vård 863 (9%)
 • Primärvård 1 669 (18%)
 • Tandvård 228 (2%)
 • Gemensamt hälso- och sjukvård 189 (2%)
 • Regional utveckling 508 (5%)
 • Politisk verksamhet, regionledning, revision 467 (5%)

Aktuellt om regionens ekonomi


Tillbaka till toppen