Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrlands pengar

Regionfullmäktige beslutar om budget för kommande år senast i november. Enligt lag måste budgeten vara i balans och god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Finansiering - intäkter

För att finansiera verksamheten krävs intäkter av olika slag. Den största intäktstposten är landstingsskatten från invånarna i Västernorrland. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. För 2018  är landstingsskatten 11.29 kronor per intjänad hundralapp. Landstingsskatten* ingår i den totala kommunalskatten och utgör omkring 68 procent av Region Västernorrlands intäkter.

Andra inkomstkällor är bland annat statsbidrag av olika slag, ersättningar från försäkringskassan, försäljning av vård, försäljning från produktionsköken, uthyrning av lokaler och patientavgifter.

Region Västernorrlands finansiering 2018 (mnkr)

Landstingsskatt 5 972 (68 %)
Statsbidrag 1 908 (22%)
Försäljning 598 (7%)
Patientavgifter 266 (3%)

Vad används pengarna till - kostnader

Regionens årliga sammanlagda bruttokostnader (innan intäkter av olika slag räknas bort) beräknas under de närmaste åren bli omkring 8,7 miljarder kronor. Nedan visas hur de fördelas på kostnadsslag.

Fördelning av kostnader på kostnadsslag

Regionens nettokostnader för verksamheterna (mnkr)

Personalkostnader 4 734 (54 %)
Tjänster och bidrag 2 025 (23 %)
Material och varor 1 466 (17 %)
Fastighetskostnader 241 (3%)
Avskrivningar 210 (2%)
Finansiella kostnader 68 (1 %)

Så fördelas medel till verksamheterna i Region Västernorrland

Här redovisas regionens nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter.

Fördelning i miljoner kronor

Somatisk vård 4 597 (63 %)
Psykiatri 530 (7 %)
Primärvården 1 211 (17 %)
Tandvård 191 (3 %)
Regional utveckling 295 (4 %)
Politisk verksamhet, regionledning, revision 432 (6 %)

 

*Landstingsskatt heter det fortfarande trots att vi bytt namn till region 1 februari 2018.