Region Västernorrlands pengar

Regionfullmäktige beslutar om budget för kommande år senast i november. Enligt lag måste budgeten vara i balans och god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Finansiering - intäkter

För att finansiera verksamheten krävs intäkter av olika slag. Den största intäktsposten är landstingsskatten* från invånarna i Västernorrland. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. För 2020 är landstingsskatten 11.29 kronor per intjänad hundralapp. Landstingsskatten ingår i den totala kommunalskatten och utgör omkring 64 procent av Region Västernorrlands intäkter.

Andra intäkter är bland annat statsbidrag av olika slag, försäljning av vård, försäljning från produktionsköken, uthyrning av lokaler, patientavgifter och intäkter från finansiella placeringar.

Region Västernorrlands finansiering 2020 (mnkr)

 • Landstingsskatt* 6 132 (64%)
 • Statsbidrag 2 538 (26%)
 • Försäljning 604 (6%)
 • Patientavgifter 239 (3%)
 • Finansiella intäkter 74 (1%)

Vad används pengarna till - kostnader

Regionens årliga sammanlagda bruttokostnader (innan intäkter av olika slag räknas bort) beräknas under de närmaste åren bli omkring 9,6 miljarder kronor. Nedan visas hur de fördelas på kostnadsslag.

Fördelning av kostnader på kostnadsslag

 • Personalkostnader 5 189 (54%)
 • Tjänster och bidrag 2 124 (22%)
 • Material och varor 1 680 (18%)
 • Fastighetskostnader 269 (3%)
 • Avskrivningar 225 (2%)
 • Finansiella kostnader 80 (1%)

Så fördelas medel till verksamheterna i Region Västernorrland

Här redovisas regionens nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter.

Fördelning i miljoner kronor

 • Somatisk vård 4 896 (62%)
 • Psykiatrisk vård 558 (7%)
 • Primärvård 1 296 (17%)
 • Tandvård 199 (3%)
 • Regional utveckling 413 (5%)
 • Politisk verksamhet, regionledning, revision 454 (6%)

*Det heter fortfarande landstingsskatt trots att vi numer är en region.


Tillbaka till toppen