Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Region Västernorrlands pengar

Regionfullmäktige beslutar om budget för kommande år senast i november. Enligt lag måste budgeten vara i balans och god ekonomisk hushållning ska tillämpas.

Finansiering - intäkter

För att finansiera verksamheten krävs intäkter av olika slag. Den största intäktstposten är landstingsskatten* från invånarna i Västernorrland. Regionfullmäktige beslutar om hur stor skattesatsen ska vara. För 2019 är landstingsskatten 11.29 kronor per intjänad hundralapp. Landstingsskatten ingår i den totala kommunalskatten och utgör omkring 67 procent av Region Västernorrlands intäkter.

Andra intäkter är bland annat statsbidrag av olika slag, ersättningar från försäkringskassan, försäljning av vård, försäljning från produktionsköken, uthyrning av lokaler, patientavgifter och intäkter från finansiella placeringar.

Region Västernorrlands finansiering 2019 (mnkr)

Landstingsskatt 6 106 (67 %)
Statsbidrag 2 149 (23 %)
Försäljning 597 (6%)
Patientavgifter 239 (3%)
Finansiella intäkter 57 (1%)

Vad används pengarna till - kostnader

Regionens årliga sammanlagda bruttokostnader (innan intäkter av olika slag räknas bort) beräknas under de närmaste åren bli omkring nio miljarder kronor. Nedan visas hur de fördelas på kostnadsslag.

Fördelning av kostnader på kostnadsslag

Personalkostnader 4 929 (54 %)
Tjänster och bidrag 2 018 (22 %)
Material och varor 1 532 (17 %)
Fastighetskostnader 256 (3 %)
Avskrivningar  227 (3 %)
Finansiella kostnader 89 (1 %)

Så fördelas medel till verksamheterna i Region Västernorrland

Här redovisas regionens nettokostnader per verksamhetsområde, det vill säga bruttokostnaden med avdrag för verksamhetens egna intäkter.

Fördelning i miljoner kronor

Somatisk vård 4 773 (63 %)
Psykiatrisk vård 544 (7 %)
Primärvård 1 280 (17 %)
Tandvård 195 (3 %)
Regional utveckling 303 (4 %)
Politisk verksamhet, regionledning, revision 465 (6 %)

 

* Det heter fortfarande landstingsskatt trots att vi numer är en region.