Digitala fortbildningar - tips

Här listar vi tips på digitala fortbildningar i ämnen som rör läkemedel, som du har åtkomst till via internet.

Utbildning om rapportering av misstänkta biverkningar (Läkemedelsverket.se)

Sårsmart, sårdiagnostik och sårbehandling (sårsmart.se)

Medicininstruktioner för sjukvårdspersonal (medicininstruktioner.se)

Korta instruktionsfilmer för handhavande och administrering av läkemedel och medicintekniska hjälpmedel, sökbar per behandlingsområde.

Om äldre, demens och läkemedel

Jobba säkert med läkemedel (Demenscentrum.se)

Ger baskunskap inför delegering av läkemedelshantering. För omvårdnadspersonal i äldreomsorgen, är även användbar för sjukvårdens sköterskor, framförallt när det gäller omvårdnadsåtgärder.

Framtagen av SKR.

Demens ABC, utbildning för  personal inom vård och omsorg (demenscentrum.se)

Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Svenskt Demenscentrum.

Potentiellt olämpliga läkemedel för äldre (vårdgivare.skåne.se)

Tar upp långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och Propavan. Riktar sig till främst sjuksköterskor. Både teori och patientfall, ca 49 minuter.

Länk finns för användare utanför Region Skåne. Uppdaterad maj 2018.

Läkemedel som ökar risken för fall (vårdgivare.skåne.se)

Forttbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor och tar upp vilka läkemedel man ska vara extra uppmärksam på vid fallrisk. Både teori och patientfall, ca 35 minuter.

Länk finns för användare utanför Region Skåne.

Att förebygga trycksår, undernäring och fall i slutenvården (vårdgivare.skåne.se)

Korta instruktionsfilmer kring fall, undernäring, tryckskador och demens.

Länk finns för användare utanför Region Skåne.

Webbutbildning om BPSD-registret (bpsd.se)

Kvalitetsregister BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens


Tillbaka till toppen