Ordnat införande av nya läkemedel

Ur jämlikhetssynpunkt är det väsentligt att nya läkemedel införs i regioner på ett likartat sätt så att patienter får tillgång till dessa på samma villkor. Angeläget är också att nya dyra läkemedel följs upp på ett strukturerat sätt. Ur budgethänseende är det också viktigt att veta när och hur nya dyra läkemedel planeras att införas.

Sedan några år tillbaka pågår såväl ett nationellt som ett regionalt arbete rörande ordnat införande av nya läkemedel och sjukvårdsnära produkter.

Nationellt ordnat införande och nationella avtal

För information om nationellt ordnat införande av nya läkemedel, rekommendationer och pågående ärenden samt nationella avtal för receptläkemedel och rekvisitionsläkemedel, se samverkanlakemedel.se (Regionernas samverkansmodell för läkemedel).

Samverkanläkemedel (samverkanlakemedel.se)

Avtal (samverkanlakemedel.se)

Att ett läkemedel eller en ny indikation ska ingå i den nationella processen för ordnat införande beslutas av NT-rådet. Enskilda regioner kan nominera en läkemedelsterapi till NT-rådet. En nominering går alltid via regionens kontaktpersoner för läkemedelsfrågor, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Verksamhetschef eller direkt berörd läkare som behöver information om läkemedelskostnader i ett nationellt avtal kontaktar Maria Book eller Ida Zakrisson vid läkemedelsenheten, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Ordnat införande norra sjukvårdsregionen

Det ordnade införandet i norra sjukvårdsregionen är ett komplement till det nationella ordnade införandet. Rekommendationer i norra sjukvårdsregionen kan t ex bli aktuellt att ta fram när det inte finns nationella rekommendationer eller om det för ett läkemedel skiljer sig i användning i norra sjukvårdsregionen relativt övriga Sverige.

Arbetsgången är den att respektive sjukvårdsregionalt programområde (RPO) tillsammans med Regional samverkansgrupp läkemedel (RSG läkemedel) initierar och rekommenderar om läkemedlet ska börja användas i regionen.

Inom RSG läkemedel samordnar regional arbetsgrupp ARIL (Arbetsutskottet för Regionalt Införande av nya Läkemedel) arbetet och gör bedömningar av de aktuella läkemedlen.

Beslut om införande tas av respektive regionledning. När ledningen i respektive region fattat beslut om en ARIL-rekommendation förmedlas den till berörda specialister och verksamhetschefer och information läggs ut på norrlandstingens hemsida.

Rutiner för införande av nya läkemedel ARIL (pdf - Norra sjukvårdsregionförbundet)

Anmälan om ny läkemedelsbehandling, nya dyra läkemedel

Riktnivåer för när anmälan ska göras är läkemedel som beräknas kosta mer än 100 000 kr/patient och år eller mer än 1 000 000 kr/år på regionnivå (4 000 000 kr/år i hela norra sjukvårdsregionen).

Anmälan görs på formuläret Anmälan för ny läkemedelsbehandling där svaren går till regional arbetsgrupp ARIL (Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel).

Beslutade rekommendationer publiceras på Norra Regionförbundets webbplats. Klicka på rubriken "Rekommendationer" i menyn längst ned på sidan.

Kunskapsstyrning - Läkemedel (norrasjukvardsregionforbundet.se)

Vid frågor

Kontakta regionens representanter i regionala gruppen för ordnat införande:

Maria Lindström
ordförande Läkemedelskommittén, maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Maria Book
apotekare Läkemedelsenheten, maria.book@rvn.se 

Ida Zakrisson
apotekare Läkemedelsenheten, ida.zakrisson@rvn.se 


Tillbaka till toppen