Samernas flagga

Samiskt residens i Västernorrland 2024

Nu kan du som är samisk kulturarbetare söka residensvistelse i Västernorrland för att få möjlighet till eget skapande i den här delen av Saepmie. Samarbete är en viktig del av residenset.

Om residenset  

Syftet med detta residens är att främja samisk kultur i Västernorrland. Residenset vill ge möjlighet för dig att utveckla ditt skapande i samverkan med regionala kulturverksamheter. Under residenset finns möjlighet för dig att samverka med länets två sameföreningar, Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening och Orrestaare saemien sibrie och regionala kulturverksamheter. Vi planerar residensvistelsen tillsammans utifrån dina behov och önskemål. Under residenset förväntar vi oss att du:  

 • Samverkar med regionala kulturverksamheter och sameföreningar.  
 • Berättar om ditt skapande vid minst ett publikt arrangemang. Det behöver inte handla om det arbete du gör under residenset.  

Det finns inga krav på att du ska färdigställa något under residenset utan du kan till exempel använda tiden till att testa idéer, inhämta kunskap, skissa på nya projekt eller på annat sätt utveckla ditt skapande. Om du skulle producera något under perioden har du som kulturskapare alla rättigheter till ditt verk.  

Samverkansparter 

Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening

Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening är en länsförening bildad 1977. Föreningen har till uppgift att verka för spridandet av den samiska kulturen och att skapa kontakt mellan samer i länet. Noerhtenaestie har också till uppgift att främja kunnighet i samisk slöjd och konsthantverk samt verka för samisk språkvård. Föreningen har uppfört en samlingskåta och en sydsamisk bågstångskåta på Norra Berget i Sundsvall.  

Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks Sameförening)

Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks Sameförening) är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och bredda intresset för alla former av samiska kulturyttringar. Föreningen bildades 2011 och vill med sin verksamhet främja, stärka och stödja den samiska kulturen genom att tillvarata och upprätthålla samiska traditioner. Genom olika aktiviteter vill föreningen verka för vitalisering av den samiska kulturen i Ångermanland och i synnerhet i Örnsköldsviks kommun.  

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland driver utveckling inom slöjdområdet genom att stärka och förnya slöjd som kulturarv och levande kulturyttring, näring, pedagogisk metod, mötesplats för medskapande och fritidsaktivitet för alla åldrar. Verksamheten kan upplåta kontorsplats, erbjuda kollegial samvaro och har även en utrustad ateljé/verkstad. Som en del av Västernorrlands museum finns även möjlighet ta del av länsmuseets samiska samlingar.  

Film Västernorrland

Film Västernorrland arbetar med att stärka och utveckla filmkulturen i länet. Under residensperioden kan verksamheten erbjuda kollegial samvaro, kontorsplats och teknik. Film Västernorrland arrangerar Filmfest Sundsvall och kan erbjuda möjligheter till visning eller presentation i samband med detta. Verksamheten kan även bistå med teknik om en residenskonstnär inom ett annat konstområde vill gestalta något på film inför presentation eller liknande.  

Litteratur Västernorrland och Regionbibliotek Västernorrland

Litteratur Västernorrland och Regionbibliotek Västernorrland arbetar med litteratur som konstform respektive biblioteksutveckling. Under oktober månad vistas även en arbetarförfattare inom det internationella residensprogrammet AIRY på folkhögskolan. Västernorrlands litteraturfestival Mittlitt äger rum 18-31 oktober i Timrå. Här finns det möjlighet att presentera sitt litterära skapande.  

Västernorrlands museum

Västernorrlands museum arbetar med att förvalta och förmedla länets kulturarv. Här finns experter inom arkeologi, kulturmiljö, samlingsförvaltning, utställningsverksamhet och här finns länets hemslöjdskonsulenter. Vid länsmuseet finns en samling föremål som klassificerats som samiska, och föremål som inspirerats av den samiska kulturen. I museets arkiv finns ljudinspelningar, jojk och intervjuer samt uppteckningar och etnologiska dokumentationer som berättar om samisk kultur, på Murberget friluftsmuseum finns samiska byggnader. Museet kan bistå med expertis kring historiska källor och möjlighet att förmedla resultatet av ett residens.  

Konst Västernorrland

Konst Västernorrland har som uppdrag att stärka och bredda bildkonstens ställning i länet samt att tillgängliggöra konstupplevelser i Region Västernorrlands olika verksamheter och lokaler. Konsthandläggarna kan bistå med att tillgängliggöra Region Västernorrlands konstsamling där det bland annat finns verk av samiska konstnärer, äldre och samtida. Konststrategerna kan bidra med sakkunskap inom bild- och formområdet samt förmedla kontakten med nätverk av yrkesverksamma konstnärer, institutioner och andra konstaktörer i Västernorrland och nationellt.  

Tidsperiod och ansökan för residenset

Fyra veckor under 2024, oktober är önskvärt 

Residenset erbjuder: 

 • Arvode till en person om 50 000 kronor plus moms. Arvode betalas ut per faktura.  
 • Boende i regionen under residensmånaden  
 • Resor till och från regionen samt inom regionen  
 • Material enligt överenskommelse  

Residenskonstnären står för:

 • Försäkring  
 • Frakt och förvaring av eventuellt verk efter residensets slut  

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag 30 april 2024. Besked meddelas i maj.   

Så ansöker du

För att ansöka, skicka in:  

 • en beskrivning av vad du vill göra under residenset, max 300 ord.   
 • ange den eller de institutioner eller verksamheter du vill samarbeta med.   
 • ange reseanspråk, behov av material och om det är något annat du behöver under vistelsen. Skriv om det är aktuellt med logi under hela perioden eller under delar av den samt vilka platser som är intressanta ur ditt perspektiv.  
 • ditt CV och/eller din meritförteckning.   
 • 3–4 arbetsprover i form av till exempel bilder eller texter. För arbetsprover i form av film eller andra tidsbaserade verk går det bra att skicka länkar.   

Sammanställ gärna hela din ansökan i ett dokument, till exempel en PDF.  

En person bland de sökande kommer att bli utvald för årets residens. Urvalsgruppen består av sakkunniga samiska kulturskapare och representanter från medverkande verksamheter. Urvalet görs utifrån konstnärlig kvalitet och genomförbarhet.  

Ansökan skickas till region.vasternorrland@rvn.se ange diarienummer 24RUN217 i ämnesraden.  

Varmt välkommen med din ansökan!  

Vid frågor, vänligen kontakta:  

Elin Torestad, kulturstrateg 
E-post: elin.torestad@rvn.se   
0611-802 55 

Samiskt residens

Residenset sker i form av ett projekt som finansieras av Statens kulturråd och Region Västernorrland. Sedan 2018 är Region Västernorrland samiskt förvaltningsområde. Residenset bidrar till uppfyllandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Kulturen bidrar som en nyckelroll för inflyttning och behållande av kompetens, besöksnäring, livslångt lärande och delaktighet. Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa och bidrar till länets attraktionskraft som besöksmål.  


Tillbaka till toppen