Stiftelser, bolag och förbund

Revisorernas revisionsrapporter, granskningsrapporter och revisionsberättelser publiceras nedan i den utsträckning de uppfyller tillgänglighetskraven för offentlig digital service. Kontakta gärna revisionskontoret för att beställa rapporter som ej är publicerade.

Almi Företagspartner Mitt AB

Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen äger vardera 24,5 % av aktierna i bolaget. Resterande 51 % ägs av moderbolaget Almi Företagspartner AB.

En lekmannarevisor vardera från de två regionerna granskar bolaget gemensamt utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport (pdf)

Auktoriserade revisorns revisionsberättelse (pdf)

Finansiella samordningsförbund

Regionen har tillsammans med staten och kommunerna i länet bildat sex finansiella samordningsförbund.

En revisor från regionen och en från vardera kommunen granskar respektive samordningsförbund utifrån bestämmelserna i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och kommunallagen. Försäkringskassan utser en gemensam revisor för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Region Västernorrland och de sju kommunerna i länet är medlemmar i det gemensamma kommunalförbundet.

Enligt förbundsordningen utses kommunalförbundets revisorer av Regionfullmäktige i Region Västernorrland. Revisorerna granskar förbundet utifrån bestämmelserna i kommunallagen.

Till revisionsberättelsen bifogas granskningsrapporter och revisionsberättelser avseende förbundets hel- och delägda aktiebolag.

Revisorernas revisionsberättelse (pdf)

Revisorernas revisionsrapport (pdf)

Norrtåg AB

Norrtåg AB ägs gemensamt av de fyra nordliga regionerna. Kollektivtrafikmyndigheten äger 25 % av aktierna. En av revisorerna i Kollektivtrafikmyndigheten utses att vara lekmannarevisor i bolaget, tillsammans med tre lekmannarevisorer för de övriga regionerna. Lekmannarevisorerna granskar bolaget gemensamt utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av auktoriserade revisorer.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport (pdf)

Auktoriserade revisorernas revisionsberättelse (pdf)

Bussgods i Västernorrland AB

Bussgods i Västernorrland AB ägs till 100 % av Kollektivtrafikmyndigheten. En av revisorerna i Kollektivtrafikmyndigheten utses att vara lekmannarevisor i bolaget. Lekmannarevisorn granskar bolaget utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor.

Västernorrlands läns trafik AB

Västernorrlands läns trafik AB ägs till 100 % av Kollektivtrafikmyndigheten. En av revisorerna i Kollektivtrafikmyndigheten utses att vara lekmannarevisor i bolaget. Lekmannarevisorn granskar bolaget utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor.

AB Transitio

AB Transitio ägs gemensamt av alla regioner i Sverige. Kollektivtrafikmyndigheten äger 5 % av aktierna. En av revisorerna i Kollektivtrafikmyndigheten har utsetts att vara lekmannarevisor i bolaget för perioden 2019-2022, tillsammans med fyra andra lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna granskar bolaget gemensamt utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor.

Kommunalförbundet Norra sjukvårdsregionförbundet

Region Västernorrland är tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten medlemmar i det gemensamma kommunalförbundet.

Enligt förbundsordningen utser regionfullmäktige i respektive region en revisor vardera för förbundet. Revisorerna granskar förbundet gemensamt utifrån bestämmelserna i kommunallagen.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Region Västernorrland är tillsammans med alla regioner i Sverige medlemmar i det gemensamma kommunalförbundet. Enligt förbundsordningen utser förbundets fullmäktige revisorer för förbundet. Revisorerna granskar förbundet utifrån bestämmelserna i kommunallagen. Region Västernorrland har ingen utsedd revisor under innevarande mandatperiod.

Revisorernas revisionsberättelse

Kommunalförbundet Norrlands nätverk för musikteater och dans

Region Västernorrland är tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten medlemmar i det gemensamma kommunalförbundet.

Enligt förbundsordningen utser förbundets fullmäktige revisorer för förbundet. Revisorerna granskar förbundet utifrån bestämmelserna i kommunallagen. Region Västernorrland har ingen utsedd revisor under innevarande mandatperiod.

Revisorernas revisionsberättelse (pdf)

Ostkustbanan 2015 AB

Region Västernorrland äger bolaget tillsammans med Region Gävleborg, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Nordanstigs kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Söderhamns kommun, Timrå kommun, Ånge kommun och Örnsköldsviks kommun. Region Västernorrland äger 25 % av aktierna.

Fullmäktige i kommunerna och regionerna utser totalt två lekmannarevisorer utifrån ett rullande schema. Lekmannarevisorerna granskar bolaget utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor. Region Västernorrland har ingen utsedd revisor under innevarande mandatperiod.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport (pdf)

Auktoriserade revisorns revisionsberättelse (pdf)

Scenkonst Västernorrland AB

Region Västernorrland äger bolaget tillsammans med Sundsvalls kommun. Regionen äger 60 % av aktierna.

En lekmannarevisor från vardera ägaren granskar bolaget gemensamt utifrån bestämmelserna i aktiebolagslagen. Dessutom granskas bolaget av en auktoriserad revisor.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport (pdf)

Lekmannarevisorernas revisionsrapport (pdf)

Auktoriserade revisorns revisionsberättelse (pdf)

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Region Västernorrland och Härnösands kommun har bildat den gemensamma stiftelsen.

En revisor vardera från regionen och kommunen granskar stiftelsen gemensamt utifrån bestämmelserna i stiftelselagen. Dessutom granskas stiftelsen av en auktoriserad revisor.

Revisorernas revisionsberättelse (pdf)

Auktoriserade revisorns revisionsberättelse (pdf)


Tillbaka till toppen