En avbruten cigarett mot en vit bakgrund

Tobak

Tobaksberoende, och särskilt rökning, anses idag vara en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död.

Rökare drabbas av många sjukdomar som en direkt eller indirekt följd av sin rökning. Av dessa sjukdomar är hjärt-kärlsjukdomar, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt olika cancerformer de vanligaste. Det bästa är att aldrig börja använda tobak men det ”lönar sig alltid” med tobaksstopp, även efter pensionsåldern.

Syntolkad version: 

Vill du bli tobaksfri?

Om du vill bli kvitt ditt tobaksberoende (rökning och/eller snusning) så ska du ta kontakt med en diplomerad tobaksavvänjare på din Hälso-/vårdcentral för att få råd och stöd. Om du föredrar anonymt stöd per telefon ring Sluta-Röka-Linjen, tel: 020-84 00 00

Rökpaus innan operation

På samtliga sjukhus i Västernorrlands län gäller krav på rökpaus 2 månader före och 2 månader efter all planerad kirurgi. Det minskar risken för allvarliga komplikationer.

Tobaksfri Duo - rökfri ungdom i Västernorrland

Folktandvården och Region Västernorrlands Folkhälsoenhet samarbetar sedan 2012 med kommunerna/skolorna och näringslivet i länet kring ”Tobaksfri Duo”, Den viktiga målgruppen är elever i årskurs 6-9 samt deras föräldrar.

Metoden går ut på att en vuxen bildar en Tobaksfri Duo med en elev och en överenskommelse om tobaksfrihet görs. Det behöver inte vara en förälder eller annan anhörig. 

Med deltagandet följer förmåner för eleven, såväl regionala som lokala. I slutet av vårterminen undertecknas en försäkran om att duon varit tobaksfri och eleven deltar i utlottning av priser. 

Vetenskaplig metod

En framgångsrik metod är Tobaksfri Duo, som startade i Västerbotten 1993. Metoden är vetenskapligt utvärderad och används i hela landet.


Tillbaka till toppen