Psykisk hälsa

God psykisk hälsa är en förutsättning för ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och balans i livet. Psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor påverkas ömsesidigt av varandra. Nedsatt psykiskt välbefinnande är ett omfattande folkhälsoproblem.

Varannan svensk kommer någon gång i livet uppleva psykisk ohälsa och tre av fyra har psykisk ohälsa i sin närhet. WHO räknar med att psykisk ohälsa kommer att stå för den största sjukdomsbördan i världen redan år 2030.

Det psykiska välbefinnandet påverkas av en rad olika livsvillkor som individens förmåga att hantera stress, arbetslöshet, olika former av utsatthet, uppväxtvillkor, sociala relationer eller förmåga att upprätthålla goda levnadsvanor. Genom att stärka dessa faktorer ökar motståndskraften mot sjukdomar och det bidrar till möjligheten att hantera de påfrestningar som finns i vardagen.

Region Västernorrlands folkhälsoenhet arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att arbeta med att främja bra levnadsvanor.

Det är vanligt att må dåligt ibland och det finns mycket du kan göra själv. Du hittar mer information i länkarna nedan eller också kan du kontakta din Hälsocentral.

Att må dåligt - 1177.se

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid | Uppdrag Psykisk Hälsa (uppdragpsykiskhalsa.se)

Suicidprevention

Region Västernorrland arbetar även för att minska antalet suicidförsök. Varje år tar cirka 30 personer sitt liv i Västernorrland. Förutom förlusten av ett människoliv är det också ett stort lidande för den drabbade, anhöriga och närstående. Ett suicidförsök kan vara tecken på depression eller annan svår psykisk sjukdom men det är samtidigt också en handling som görs på grund av påverkbara omständigheter, till exempel en svår livssituation som uppstått.

Suicidpreventionsarbetet leds av Kommunförbundet Västernorrland vilka får statsbidrag för att arbeta extra med suicidprevention. Det görs nu olika utbildningsinsatser för personal som möter både vuxna och ungdomar som kan vara suicidnära.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177.se

Till dig som har självmordstankar - 1177.se


Tillbaka till toppen