Hälsoundersökning med samtal (HUS)

Varje år bjuds länets 40-, 50- och 60-åringar in till sin hälsocentral för undersökning samt ett individuellt hälsosamtal med fokus på hälsosamma levnadsvanor.

Huvudsyftet med hälsoundersökningarna är att minska insjuknandet i diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Enligt WHO kan hälsosamma levnadsvanor förebygga 80 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar. Men risken för flera andra vanliga folksjukdomar kan också påverkas eftersom de i viss utsträckning har samma bakomliggande orsaker, till exempel tarmcancer (ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet) och lungcancer och KOL (rökning).

Resultaten från provtagningen och dina svar från en hälsoenkät kommer att följas upp vid ett nytt besök där du får träffa en distriktssköterska för ett hälsosamtal. Enkäten innehåller frågor som har betydelse för hälsan, med fokus på risker för hjärt-kärlsjukdom.

Provtagningen omfattar blodtryck, blodfetter och sockerbelastning, midjemått, samt vikt och längd för bestämning av BMI, (Body mass index). Utifrån svaren på hälsoenkäten och undersökningen skapas en personlig hälsoprofil (stjärnprofil).

HUS har två syften:

  • att identifiera de individer som har särskilt hög risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes och som behöver insatser av sjukvården för att minska sjukdomsrisken.
  • att ge deltagarna stöd till goda vanor och att motverka ohälsosamma beteenden. Flera riskfaktorer sammantaget innebär en ökad risk för framtida sjukdom, även om de var för sig inte är så allvarliga eller medför att medicinsk behandling behövs.

Modellen är på så sätt både sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande. Den utvecklades år 1984 av Region Västerbotten i Norsjö och spreds till övriga länet i början av 1990-talet.

Så här går undersökningen till

Din hälsocentral kommer att bjuda in dig det år du fyller 40, 50 och 60 år. Hälsoundersökningen omfattar provtagning av blodsocker, blodfetter, blodtryck samt mätning av längd, vikt och midjemått. Därefter bjuds du in till ett hälsosamtal med utgångspunkt från hälsoenkäten samt hälsoundersökningen.

Vill du veta mer?

Kontakta din hälso-/vårdcentral för mer information

Saknar du inbjudan till hälsosamtal?

Kontakta först din hälso/vårdcentral och hör med dem om när du kan få tid för provtagning och hälsosamtal (hälsoundersökning 40, 50 eller 60 år).

Du har rätt till ett hälsosamtal enligt Regelbok Vårdval Västernorrland.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med.

Läs mer på 1177.se


Tillbaka till toppen