Hälsa på lika villkor, nationell folkhälsoenkät

Hur mår vi i Sverige och i Västernorrland? Folkhälsan har på flera sätt blivit bättre. Men den goda hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen utan skiljer sig bland annat beroende på kön, ålder och utbildningsnivå.

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år.

Vart fjärde år gör Region Västernorrland ett extra urval för länet till den nationella folkhälsoenkäten. Förra gången ett extra urval gjordes var år 2018 och år 2022 är det dags igen. I mitten av februari skickas ett informationsbrev om enkäten ut till 18 000 västernorrlänningar. Insamlingen pågår fram till och med maj. Deltagarnas svar ger oss bra underlag och statistik i frågor som rör befolkningens hälsa. Svaren ger också ökad kunskap om hälsoutvecklingen i Västernorrland vilket gör att vi kan utveckla och förbättra vårt hälsofrämjande arbete.

Om du inte kan eller vill fylla i webbenkäten digitalt kan du invänta  pappersenkäten som kommer via vanlig post.

Har du frågor om enkäten kan du läsa mer i ”Frågor och svar” på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Frågor och svar kring undersökningen Hälsa på lika villkor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Frågor och svar om enkäten Hälsa på lika villkor

Kontaktperson:
Nina Nordin, folkhälsostrateg
E-postadress: nina.nordin@rvn.se


Tillbaka till toppen