Kommunikation

Område kommunikation ansvarar för att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma kommunikationskanaler samt utveckla regionens varumärke. I uppdraget ingår att säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation som följer regionens grafiska profil och kommunikationspolicy.

Region Västernorrlands kommunikation ska präglas av respekt, öppenhet och relevans

Målet med kommunikationsarbetet inom Region Västernorrland går att sammanfatta i tre delar:

  • Ge dig som invånare möjlighet till att förstå och ta del av Region Västernorrland verksamhet och övergripande mål. Det ska vara lätt att hitta information om allt från vårdutbud, kontaktuppgifter till bidragsansökningar och annan information som är viktig för dig som bor och arbetar i Västernorrland.
  • Kommunikation ska bidra till att nå verksamhetsmålen.
  • En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att våra närmare 7 000 medarbetare ska vara välinformerade, känna sig delaktiga i verksamheten och kunna utföra sitt arbete.

Område kommunikation stöder regionens medarbetare vid olika former av intern och extern kommunikation. Arbetet handlar främst om att planera kommunikationen utifrån mottagarens behov och säkerställa att den blir relevant, tydlig och begriplig. 

Vi har det övergripande ansvaret för regionens externa webbplatser, www.rvn.se och 1177 Vårdguiden samt för regionens intranät och facebooksida. Vi producerar trycksaker och digitala publiceringar som tidningen Liv och Hälsa, olika nyhetsbrev, pressmeddelanden och annat informationsmaterial. Vi arbetar med text, foton, grafik och rörlig bild.

Tjänstemannaansvaret för Medborgarpanelen, Regionala pensionärsrådet, de nationella minoriteterna och Länsöverenskommelsen med det civila samhället (LÖV) är placerad inom område kommunikation.

Kontaktuppgifter

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

Telefonnummer: 0611-803 39, 070-237 43 63
E-postadress: lars-erik.marklund@rvn.se

Malin Nyman, enhetschef, Enheten för kommunikationsstöd

Telefonnummer: 0611- 801 69, 073-274 24 07
E-postadress: malin.nyman@rvn.se

Marte Hjulstad, enhetschef, Enheten för kommunikationskanaler och redaktion, webbstrateg

Telefonnummer: 0611-801 68, 073-274 24 08
E-postadress: marte.hjulstad@rvn.se

Lena Landar, kommunikatör/pressansvarig

Telefonnummer: 0611-801 92, 070-263 97 88
E-postadress: lena.landar@rvn.se


Tillbaka till toppen