Område kommunikation

Område kommunikation ansvarar för att utveckla och förvalta övergripande och gemensamma kommunikationskanaler samt utveckla regionens varumärke. I uppdraget ingår att säkerställa en tydlig och enhetlig kommunikation som följer regionens grafiska profil och kommunikationspolicy.

Region Västernorrlands kommunikation ska präglas av respekt, öppenhet och relevans

Målet med kommunikationsarbetet inom Region Västernorrland går att sammanfatta i tre delar:

  • Ge dig som invånare möjlighet till att förstå och ta del av Region Västernorrland verksamhet och övergripande mål. Det ska vara lätt att hitta information om allt från vårdutbud, kontaktuppgifter till bidragsansökningar och annan information som är viktig för dig som bor och arbetar i Västernorrland.
  • Kommunikation ska bidra till att nå verksamhetsmålen.
  • En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att våra närmare 7 000 medarbetare ska vara välinformerade, känna sig delaktiga i verksamheten och kunna utföra sitt arbete.

Område kommunikation stöder regionens medarbetare vid olika former av intern och extern kommunikation. Arbetet handlar främst om att planera kommunikationen utifrån mottagarens behov och säkerställa att den blir relevant, tydlig och begriplig. 

Vi har det övergripande ansvaret för regionens externa webbplatser, www.rvn.se och 1177.se samt för regionens intranät och facebooksida. Vi producerar trycksaker och digitala publiceringar som tidningen Liv och Hälsa, olika nyhetsbrev, pressmeddelanden och annat informationsmaterial. Vi arbetar med text, foton, grafik och rörlig bild.

Tjänstemannaansvaret för Medborgarpanelen, Regionala pensionärsrådet och de nationella minoriteterna är placerad inom område kommunikation.

Kontaktuppgifter

Lars-Erik Marklund, kommunikationsdirektör

0611-803 39
070-237 43 63
lars-erik.marklund@rvn.se

Malin Nyman, enhetschef, Enheten för kommunikationsstöd

0611- 801 69
073-274 24 07
malin.nyman@rvn.se

Marte Hjulstad, enhetschef, Enheten för kommunikationskanaler och redaktion, webbstrateg

0611-801 68
073-274 24 08
marte.hjulstad@rvn.se

Pressfunktionen

0611-800 10
08-16, helgfri vardag
pressinformation@rvn.se


Tillbaka till toppen