Nämnder

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige.

Nämnderna bereder och fattar beslut inom respektive verksamhetsområde, enligt de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till nämnden.

Deras uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I förtroendemannaregistret får du information om vilka politiker som sitter i respektive nämnd

Inom Region Västernorrland finns följande nämnder:


Tillbaka till toppen