Planering och uppföljning

Verksamheten ansvarar för att ge stöd till regionledning, styrelse, nämnder och samtliga förvaltningar beträffande ledning och styrning, internkontroll, verksamhetsanalyser, statistik och utdata, utredningar samt systemförvaltning.

Verksamhetens uppdrag är att utveckla och implementera styrmodell och struktur för Region Västernorrlands planerings- och uppföljningsprocess, förvalta Region Västernorrlands beslutsstöd Analys och uppföljning samt ansvara för att implementera ett ramverk för ett övergripande ledningssystem.

Verksamheten förvaltar och utvecklar Region Västernorrlands:

  • regionövergripande process för planering, styrning och uppföljning
  • regionövergripande arbete med intern styrning, kontroll, utredningar och analys
  • beslutsstöd för planering, styrning och uppföljning
  • framtagande av statistik och rapporter
  • process för riktade statsbidrag.

I uppdraget ingår även att initiera, stödja och genomföra;

  • framtagande av fördjupade analyser och planeringsunderlag
  • implementering och utveckling av regionens ledningssystem
  • stödja regionens budgetprocess i samband med regionplanarbetet.

Tillbaka till toppen