Vaccination mot pneumokockinfektion

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom pneumoni, otit och sinuit samt en av de vanligaste orsakerna till bakteriell meningit och sepsis. Alla åldrar kan drabbas av pneumokockinfektion, men det är vanligast hos de yngsta och äldsta.

Tillgängliga vacciner

Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin (PCV) som ingår i barnvaccinationsprogrammet och även används till vissa medicinska riskgrupper respektive polysackaridvaccin (PPV) som rekommenderas till personer som är 65 år och äldre samt till personer med vissa kroniska sjukdomar.

På den svenska marknaden finns fyra olika konjugatvacciner: PCV10,  PCV13,  PCV15 respektive PCV20 som ger skydd mot 10, 13, 15 respektive 20 pneumokockserotyper.

PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, och PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna. PCV15 och PCV20 är endast godkända för vaccination av vuxna.

Det finns bara ett tillgängligt polysackaridvaccin i Sverige: PPV23 som ger skydd mot 23 pneumokockserotyper och är godkänt för barn från två års ålder och vuxna.

Vaccinationsrekommendationer

Vaccinationsprogram för barn

Se fliken Barnvaccinationer på regionens vaccinationssidor för ytterligare information.

Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper och 75-åringar

Sedan mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocksjukdom i ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och personer som är födda 1947 eller senare, det år de fyller 75 år. Om vaccinationen inte genomförs det år personen fyller 75 år, ska kostnadsfri vaccination erbjudas vid ett senare tillfälle. Läs mer om det särskilda vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot pneumokocksjukdom till vuxna och barn från två års ålder med sjukdomar eller tillstånd som ger ökad risk respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper

 • Kronisk hjärtsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom (t.ex. KOL, svår astma)
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation (t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar, extrem fetma, Morbus Down)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt (t.ex. nefrotiskt syndrom)
 • Diabetes mellitus
 • Personer det år de fyller 75 år

Ytterligare grupper med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom som rekommenderas vaccination

 • Personer som haft invasiv pneumokockinfektion
 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • Personer som röker
 • Svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet

Grupper med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet för riskgrupper:

 • Aspleni eller hypospleni (splenektormerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomi)
 • Likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • Nedsatt immunförsvar (Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation. Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi eller lungcancer. Vissa andra personer med nedsatt immunförsvar pga. sjukdom eller behandling som efter en individuell bedömning anses ha en mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom)
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation

Val av vaccin

Individuell bedömning av vaccinationsbehov och val av vaccin kan behövas då vissa riskgrupper är heterogena och hänsyn behöver tas till grundsjukdom, tidigare vaccinationer mot pneumokocker, vaccineffekt för den aktuella riskgruppen och tidpunkt för vaccination i relation till en eventuell operation eller behandling. Nedan följer en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendationer:

Vuxna och barn från 2 år med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Vuxna och barn från 2 år med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med en dos PPV23 (Pneumovax). Revaccination rekommenderas när det har gått mer än 5 år sedan föregående vaccination.

Vuxna med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Vuxna från 18 år med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas vaccination med PCV20 (Apexxnar). Om personen är tidigare vaccinerad med PCV13 (Prevenar13) och/eller PPV23 (Pneumovax) bör en dos PCV20 ges tidigast 1 år efter den senaste dosen.

Barn 2-17 år med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

PCV20 (Apexxnar) är inte godkänt för barn, varför tidigare ovaccinerade barn i åldern 2-17 år rekommenderas en dos PCV13 (Prevenar 13) eller PCV15 (Vaxneuvance), följt av en dos PPV23 (Pneumovax) med minst två månaders intervall. Barn som tidigare har vaccinerats med PCV10 (Synflorix) eller PCV13, till exempel inom barnvaccinationsprogrammet, rekommenderas vaccination med en dos PPV23, minst två månader efter sista PCV-dosen.

Personer med aspleni, hypospleni eller likvorläckage

För dessa grupper rekommenderas ett särskilt vaccinationsschema med en dos PCV20 (Apexxnar) följt av en dos PPV23 (Pneumovax) minst två månader efter PCV20-dosen. Vid planerad splenektomi bör den sista vaccinationen ha getts minst två veckor före operationen. Revaccination med PPV23 rekommenderas när det gått fem år sedan den föregående dosen.

Personer som genomgått stamcellstransplantation

För denna grupp rekommenderas ett särskilt vaccinationsschema med minst tre doser PCV20 (Apexxnar), följt av en dos PPV23 (Pneumovax). Läkare med särskild kompetens inom området bör ordinera pneumokockvaccination till denna grupp.

Läs de fullständiga rekommendationerna om pneumokockvaccination till riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

Ordinationsrätt pneumokockvaccin

Läkare är behöriga att ordinera vaccin mot pneumokocksjukdom till alla. I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 (socialstyrelsen.se)framgår att en sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera vaccin mot pneumokocksjukdom i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera vaccination enligt ovanstående rekommendationer. Det är verksamhetschefen som bedömer om en utbildning är likvärdig och beslutet ska dokumenteras skriftligt.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges ovan och som innefattar kunskapsområdet vaccination mot pneumokocksjukdom kan efter verksamhetschefens dokumenterade beslut bli behörig att till vuxna ordinera pneumokockvaccin enligt ovanstående rekommendationer.

Smittskyddsenheten i samarbete med Läkemedelskommittén och terapigrupp vaccination (Y-VAC) har tagit fram en e-utbildning om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom. Genomgången och godkänd e-utbildning kan utgöra underlag för verksamhetschef att ge ordinationsrätt för vaccin mot influensa och pneumokocksjukdom till sjuksköterskor som saknar denna behörighet. Även läkare och sjuksköterskor som redan har ordinationsrätt kan med fördel använda e-utbildningen för uppdatering och repetition inom kunskapsområdet.

Till e-utbildning Vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom (Kräver åtkomst till regionens intranät) 

Kostnad för vaccination

Enligt beslut av regionfullmäktige i Västernorrland (2022-04-26—27 dnr 22RS3) är pneumokockvaccination helt avgiftsfri för medicinska riskgrupper (de riskgrupper som omfattas av det nationella särskilda vaccinationsprogrammet) och personer som är 75 år (det år de fyller 75 år) och äldre.

De grupper som rekommenderas vaccination, men i Region Västernorrland själva måste stå för kostnaden är:

 • Friska personer i åldern 65-74 år
 • Personer under 75 år som inte tillhör någon annan riskgrupp, men röker, är alkohol- eller narkotikaberoende eller har haft invasiv pneumokocksjukdom.

För svetsare utsatta för toxisk rök i arbetet har arbetsgivaren, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, skyldighet att göra en riskbedömning och eventuellt erbjuda vaccination.

Prissekretess råder för Pneumovax, men information kan fås från vaccinerande enhet. Om pneumokockvaccination ges samtidigt som kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa debiteras ingen stickkostnad. Se också Säsongsinfluensa och Avgifter och ersättning influensavaccination

Dokumentation av vaccination

Pneumokockvaccination ska dokumenteras i journalsystemet Mitt vaccin.

Läs mer:

Vaccination mot pneumokocker (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsstatistik pneumokockinfektion (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen