Vaccination mot säsongsinfluensan 2023-24

Vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa börjar den 7 november 2023. Information om höstens kampanj kommer att uppdateras kontinuerligt på denna webbsida.

Vilka vacciner används denna säsong?

Liksom föregående säsong kommer vaccinerna Vaxigrip Tetra och Fluad Tetra att användas. Vaxigrip Tetra är ett tetravalent standarddosvaccin och Fluad Tetra är ett så kallat förstärkt influensavaccin som kommer att användas till personer boende på särskilt boende för äldre (SÄBO). Regionen har upphandlat 50 000 doser av Vaxigrip Tetra och 3000 doser av Fluad Tetra. För barn i åldern 2-17 år finns som vanligt även vaccinet Fluenz Tetra som nässpray att beställa.

Finns det en prioritetsordning?

Medicinska riskgrupper och personer över 65 år kan vaccineras från den 7 november. Detta datum gäller även för patientnära vård- och äldreomsorgspersonal samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. På SÄBO kan vaccinationerna påbörjas två veckor tidigare. För grupper som inte ingår i vaccinationsrekommendationerna öppnar vaccinationserbjudandet den 4 december.

Vilka är riskgrupperna?

De riskgrupper som rekommenderas årlig influensavaccination är de samma som tidigare. Viss justering har dock gjorts av riskgruppsdefinitionerna för influensa för att förenkla vaccinationsinsatsen genom bättre överensstämmelse mellan influensa- och covid-riskgrupperna.

Riskgruppen kronisk hjärtsjukdom har ändrats till kronisk hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke. Nya riskgrupper som lagts till är personer med Downs syndrom, personer vilka på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom har en generellt nedsatt fysisk hälsa samt personer där bruk av narkotika och/eller riskbruk av alkohol har lett till en generellt nedsatt fysisk hälsa.

Isolerad hypertoni är för närvarande en riskfaktor som motiverar vaccination mot covid-19, men inte mot säsongsinfluensa.

Följande grupper rekommenderas influensavaccination, men inte covid-19-vaccination:

  • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Se en lista över riskgrupperna på sidan Riskgrupper (rvn.se)

För utförlig information om riskgrupper hänvisas till Folkhälsomyndighetens publikation:

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhalsomyndigheten.se).

Vem får ordinera influensavaccin?

Läkare är behöriga att ordinera vaccin mot säsongsinfluensa till alla. I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 (socialstyrelsen.se) framgår att en sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera vaccin mot influensa i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera vaccination enligt ovanstående rekommendationer. Det är verksamhetschefen som bedömer om en utbildning är likvärdig och beslutet ska dokumenteras skriftligt.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges ovan och som innefattar kunskapsområdet vaccination mot influensa kan efter verksamhetschefens dokumenterade beslut bli behörig att till vuxna ordinera influensavaccin enligt ovanstående rekommendationer.

Läkemedelskommittén och Smittskydd Västernorrland tog fram en utbildning i ordination av influensa- och pneumokockvaccin säsongen 2022-23. På grund av regionens byte av e-utbildningsplattform finns inte denna utbildning kvar. Inför säsongen 2023-24 kommer en powerpointpresentation att läggas upp på regionens vaccinationssidor som kan användas för fortbildning av vårdpersonal som redan har ordinationsrätt.

Kan flera vacciner administreras samtidigt?

Ja, både influensavaccin i standarddos och förstärkt influensavaccin kan ges samtidigt som mRNA-vaccin mot covid-19 till vuxna. Samtidig administration av Fluad Tetra och Nuvaxovid (proteinvaccin mot covid-19) bör undvikas. Till barn rekommenderas en vecka mellan vaccination mot covid-19 och andra vacciner, inklusive influensavaccin, men individuell bedömning kan göras av behandlande läkare.

Pneumokockvaccination kan ges samtidigt som Vaxigrip Tetra eller Fluad Tetra. Samtidig vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker, det vill säga tre vacciner samtidigt, kan ges efter individuell bedömning med beaktande av biverkningsrisker. Vid samtidig administrering av flera vacciner används olika nålar och olika injektionsställen.

Var kan man vaccinera sig?

De vaccinationsenheter som ingår i regionens särskilda verksamhet för vaccination och erbjuder vaccination mot covid-19, kommer också att vaccinera mot influensa. Tillfälliga vaccinationsplatser kommer också att finnas på mindre orter vid särskilda tillfällen, vilket ska utannonseras. Influensavaccination behöver även erbjudas i primärvården och på specialistmottagningar och vårdavdelningar.

Om riskgrupper och äldre under influensasäsongen kan erbjudas vaccination där de är, när de är där, ökar chansen att nå en hög vaccinationstäckning. Information om möjlighet till vaccination av vård- och omsorgspersonal på arbetsplatsen kommer vid senare tillfälle.

Vaccination på SÄBO kommer att skötas i ett särskilt flöde med stöd av verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning. Ytterligare information kommer att gå ut till berörda.

Aktuell information om tillgängliga vaccinationsenheter och bokning finns på 1177: Boka vaccination i Västernorrland (1177.se).

Bokning kan även ske via telefon 0611-804 00, måndag-fredag kl. 8-16.

Patientnära vårdpersonal på regionens sjukhus kommer att erbjudas vaccination på arbetsplatsen. Övrig patientnära personal i regionen och kommunal äldreomsorgspersonal uppmanas fråga sin närmaste chef om när, var och hur de kan vaccinera sig.

Hur ska influensavaccinationerna dokumenteras?

Alla givna vaccinationsdoser mot influensa skall registreras i journalsystemet Mitt vaccin. Detta är absolut nödvändigt för uppföljning och planering av vaccinationsarbetet samt rapportering till Folkhälsomyndigheten.

Vad kostar vaccinerna?

Influensavaccination är avgiftsfri för riskgrupper och personer från det år de fyller 65 år.

Arbetsgivare inom vård- och omsorg uppmanas inom sitt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvar att stå för vaccinationskostnaden för sin personal.

Läs mer om avgifter vid vaccination på sidan Vårdgivarwebb Västernorrland - Avgifter och ersättning influensavaccination (rvn.se)

Var finns information om influensavaccination?

Information om årets vaccinationsinsats mot säsongsinfluensa kommer att läggas upp kontinuerligt här på regionens vaccinationssidor.

Läs mer om säsongsinfluensa hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om säsongsinfluensa som nås via startsidan "Vaccination mot influensa".

Information om riskgrupper finns i:

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

Information om personalvaccinationer finns här:

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

En sammanfattning av influensasäsongen 2022-23 som innehåller regionala data finns här:

Aktuell veckorapport om influensa — Folkhälsomyndigheten

Från och med vecka 40 på hösten till vecka 20 på våren publiceras veckorapporter om influensaepidemin här:

Influensa veckorapporter-sjukdomsstatistik- Folkhälsomyndigheten


Tillbaka till toppen