Vaccination mot säsongsinfluensan 2022-23

Vaccinationskampanjen mot säsongsinfluensa är avslutad. Vaccinationerna har avslutats för våren 2023 och vi återkommer med ny information i höst.

Vilka vacciner används i år?

Region Västernorrland har tillgång till 55 000 doser av Vaxigrip Tetra som är ett tetravalent standarddosvaccin mot säsongsinfluensa. I fjol användes 49 000 doser, så det finns gott om utrymme att öka vaccinationstäckningen.

Vi har också via ADDA AB (SKR:s inköpscentral) upphandlat 5000 doser av ett förstärkt (adjuvanterat) vaccin mot influensa, Fluad Tetra, som rekommenderas till personer från 65 års ålder som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).

Samtliga personer över 65 år som bor på SÄBO ska erbjudas Fluad Tetra och personer som är över 65 år och har kommunal hemsjukvård ska erbjudas Fluad Tetra så långt lagret räcker.

För barn i åldern 2-18 år finns som vanligt även vaccinet Fluenz Tetra som nässpray.

Finns det en prioritetsordning?

Ja, personer från 65 år och riskgrupper liksom vård- och omsorgspersonal samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kommer att prioriteras under början av vaccinationsperioden. De två första vaccinationsveckorna reserveras vaccin till äldre och riskgrupper och därefter släpps vård- och omsorgspersonal på under de två följande veckorna.

Från och med den 5 december kommer allmänheten att erbjudas vaccination. Vaccination på SÄBO kan komma att påbörjas något tidigare än den 8 november.

Vilka är riskgrupperna?

Det är samma riskgrupper som tidigare, se fliken Riskgrupper.

Nytt för i år är att gränsen för vaccination av gravida har sänkts till efter graviditetsvecka 12. Tidigare var gränsen efter graviditetsvecka 16, men effekt och säkerhet vid influensavaccination under graviditet är god och en tidigarelagd vaccination ger fler chansen att få ett skydd, samtidigt som det förenklar att gränsen nu blir den samma för vaccination mot covid-19 och influensa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett särskilt informationsblad om vaccinationer till gravida som handlar om influensa, covid-19 och kikhosta. Detta kan med fördel delas ut på mödravårdscentraler och återfinns här:

Informationsblad om vaccinationer till gravida om influensa, covid-19 och kikhosta (Folkhalsomyndigheten.se)

För uppdaterad och utförlig information om riskgrupper hänvisas till Folkhälsomyndighetens publikation:

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (Folkhalsomyndigheten.se).

Vem får ordinera influensavaccin?

Läkare är behöriga att ordinera vaccin mot säsongsinfluensa till alla. I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 (socialstyrelsen.se) framgår att en sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera vaccin mot influensa i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera vaccination enligt ovanstående rekommendationer. Det är verksamhetschefen som bedömer om en utbildning är likvärdig och beslutet ska dokumenteras skriftligt.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges ovan och som innefattar kunskapsområdet vaccination mot influensa kan efter verksamhetschefens dokumenterade beslut bli behörig att till vuxna ordinera influensavaccin enligt ovanstående rekommendationer.

Läkemedelskommittén och Smittskydd Västernorrland har tagit fram en fortbildning inför säsongen 2022-23 för läkare och sjuksköterskor som redan har ordinationsrätt för vaccin mot säsongsinfluensa och pneumokocksjukdom. Utbildningen ger en möjlighet att snabbt uppdatera kunskaperna inom området.

Till E-utbildningar - Vårdgivarwebb 

Kan flera vacciner administreras samtidigt?

Ja, både influensavaccin i standarddos och förstärkt influensavaccin kan ges samtidigt som mRNA-vaccin mot covid-19 till vuxna. Samtidig administration av Fluad Tetra och Nuvaxovid (proteinvaccin mot covid-19) bör undvikas. Till barn rekommenderas en vecka mellan vaccination mot covid-19 och andra vacciner, inklusive influensavaccin, men individuell bedömning kan göras av behandlande läkare.

Pneumokockvaccination kan ges samtidigt som Vaxigrip Tetra eller Fluad Tetra. Dock bör man inte ge tre vacciner samtidigt (t.ex. mot influensa, covid-19 och pneumokocker). Vid samtidig administrering av två vacciner används förstås olika nålar och olika injektionsställen (en spruta per arm).

Var kan man vaccinera sig?

De vaccinationsenheter som erbjuder vaccination mot covid-19 kommer också att vaccinera mot influensa. Influensavaccination behöver dock även erbjudas i primärvården och på specialistmottagningar och vårdavdelningar.

Om riskgrupper och äldre under influensasäsongen kan erbjudas vaccination där de är, när de är där, ökar chansen att nå en hög vaccinationstäckning. Information om eventuell möjlighet till vaccination av vård- och omsorgspersonal på arbetsplatsen kommer vid senare tillfälle.

Vaccination på SÄBO och inom hemsjukvård kommer att skötas i ett särskilt flöde med stöd av verksamheten för vaccination, provtagning och smittspårning avseende covid-19. Ytterligare information kommer att gå ut till berörda.

Boka tid för vaccination i Västernorrland - 1177

Hur ska influensavaccinationerna dokumenteras?

Alla givna vaccinationsdoser mot influensa skall registreras i journalsystemet Mitt vaccin. Detta är absolut nödvändigt för uppföljning och planering av vaccinationsarbetet samt rapportering till Folkhälsomyndigheten. Även pneumokockvaccination skall registreras i Mitt vaccin enligt beslut från hälso- och sjukvårdsdirektören.

Vad kostar vaccinerna?

Influensavaccination är numera kostnadsfri i Region Västernorrland för riskgrupper och personer från det år de fyller 65 år. Övriga betalar vaccinkostnad (prissekretess råder, men vaccinerande enhet kan ge information) och stickkostnad (200 kr).

Arbetsgivare uppmanas inom sitt arbetsmiljö- och patientsäkerhetsansvar att underlätta för vård- och omsorgspersonal att vaccinera sig, t.ex. genom att erbjuda vaccination på arbetstid och stå för vaccinationskostnaden.

Enligt beslut från regionfullmäktige i april 2022 är även vaccination mot pneumokocker till riskgrupper och personer från det år de fyller 75 år kostnadsfri. Pneumokockvaccination upprepas, till skillnad från influensavaccination, inte årligen. Eventuell revaccination mot pneumokocksjukdom sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer på sidan Pneumokockinfektion (rvn.se).

Pneumkockvaccination rekommenderas av Folkhälsomyndigheten redan från 65 års ålder, men så länge inget beslut är fattat i regionfullmäktige om att även 65-74-åringar ska erbjudas kostnadsfritt pneumokockvaccin, behöver denna åldersgrupp betala för vaccinkostnaden i Västernorrland (prissekretess råder för vaccinet Pneumovax, men vaccinerande enhet kan ge information). Vid samtidig kostnadsfri vaccination mot influensa debiteras ingen stickavgift.

Var finns information om influensavaccination?

Information om årets vaccinationsinsats mot säsongsinfluensa kommer att läggas upp kontinuerligt här på regionens vaccinationssidor.

Ytterligare information om vaccination mot pneumokocker kommer också att läggas ut på regionens vaccinationssidor.

Läs mer om säsongsinfluensa hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om säsongsinfluensa som nås via startsidan "Vaccination mot influensa".

Information om riskgrupper finns i:

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se)

Information om personalvaccinationer finns här:

Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

En sammanfattning av influensasäsongen 2021-2022 som innehåller regionala data finns här:

Senaste influensarapporten - Folkhälsomyndigheten.se 

Från och med vecka 40 på hösten till vecka 20 på våren publiceras veckorapporter om influensaepidemin här:

Influensa veckorapporter-sjukdomsstatistik- Folkhälsomyndigheten


Tillbaka till toppen