Mpox (tidigare benämning apkoppor/monkeypox)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Mpox är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa. Mpox orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus som är besläktad med det utrotade smittkoppsviruset.

Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära hudkontakt. Under 2022 började mpox spridas i andra delar av världen än tidigare. De flesta fallen identifierades hos män som har sex med män. I maj 2023 bedömde WHO att mpox inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Under mpoxutbrottet i Sverige (vecka 20, 2022 till vecka 18, 2023) konstaterades totalt 260 fall, varav majoriteten i Stockholm.

Sjukdomsinformation

Mpox (apkoppor) (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad från smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Handläggning vid misstänkta och bekräftade fall av mpox

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Orthopoxvirus (PCR) — (folkhalsomyndigheten.se)

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Infektion med mpox är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Alla fall av infektion med mpox ska anmälas till smittskyddsläkaren. Anmälan görs via SmiNet.

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen
(folkhalsomyndigheten.se)


Anmälningsrutiner

Vaccination

EU har godkänt ett vaccin mot mpox, Imvanex (säljs i Nordamerika under namnen Jynneos och Imvamune). Gällande vaccinationsrekommendationer finns på Folhälsomyndighetens webbplats: Rekommenderade målgrupper för vaccination/pre-expositionprofylax med mpox-vaccin (folkhälsomyndigheten.se).
I Västernorrland ansvarar infektionskliniken för vaccination mot mpox.

Utbrottsinformation

Utbrottsarkiv, tidigare utbrott mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Informationsmaterial

På Folhälsomyndighetens webbplats finns patientinformation om mpox på svenska och flera andra språk:

Informationsmaterial om mpox (apkoppor) på svenska och flera andra språk (folkhalsomyndigheten.se)

Information om mpox (apkoppor) för allmänheten (1177.se)


Tillbaka till toppen