Mpox (tidigare benämning apkoppor/monkeypox)

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Mpox är en virussjukdom som huvudsakligen sprids från djur till människor, men överföring mellan människor kan också ske. Sjukdomen förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika och har tidigare varit ovanlig i Europa.

Sedan tidigare är det känt att viruset kan spridas via droppsmitta och via nära hudkontakt. Sedan våren 2022 har en spridning av en mildare form av sjukdomen setts i Europa och Nordamerika där de flesta fallen har identifierats bland män som har sex med män.

Mpox orsakas av apkoppsvirus, en art av ortopoxvirus.

Sjukdomsinformation

Mpox (apkoppor) (folkhalsomyndigheten.se)

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad från smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Handläggning vid misstänkta och bekräftade fall av mpox

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Orthopoxvirus (PCR) — (folkhalsomyndigheten.se)

Klinisk smittskyddsanmälan/SmiNet

Infektion med mpox är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Alla fall av infektion med mpox ska anmälas till smittskyddsläkaren. Anmälan görs via SmiNet.

Falldefinition vid anmälan enligt smittskyddslagen (folkhalsomyndigheten.se)

Anmälningsrutiner

Vaccination

EU har godkänt ett vaccin mot mpox, Imvanex (säljs i Nordamerika under namnen Jynneos och Imvamune). Vaccinet innehåller ett levande modifierat virus som inte kan föröka sig i kroppen och är godkänt för personer 18 år och äldre.

Vaccintillgången är ytterst begränsad och EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, har donerat ett mindre antal doser mpoxvaccin till Sverige.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att vaccinet endast ska ges som postexpositionsprofylax, dvs. för att förebygga eller mildra sjukdom hos personer som är utsatta för smitta, men ännu inte hunnit utveckla symtom. Personer som är aktuella för vaccination kommer i regel att identifieras via smittspårning och kontaktas av vården.

Västernorrland har tilldelats ett fåtal vaccindoser och bedömningar avseende vaccination kommer att ske via regionens infektionsklinik.

Utbrottsinformation

Aktuellt utbrott mpox (folkhalsomyndigheten.se)

Informationsmaterial

På Folhälsomyndighetens webbplats finns patientinformation om mpox på svenska och flera andra språk:

Informationsmaterial om mpox (apkoppor) på svenska och flera andra språk (folkhalsomyndigheten.se)

Information om mpox (apkoppor) för allmänheten (1177.se)


Tillbaka till toppen