RS-virusinfektion

RS-virus (respiratorisk syncytievirus) är ett virus som orsakar infektioner i luftvägarna. Vuxna och äldre barn får oftast inga större besvär av sjukdomen utan symtomen yttrar sig som en vanlig förkylning. Spädbarn, äldre vuxna i riskgrupp och individer med nedsatt immunförsvar kan dock drabbas av allvarlig sjukdom och behöva sjukhusvård. Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men rapporteras frivilligt från laboratorier till Folkhälsomyndigheten.

Symtom

Vanliga symtom hos vuxna och äldre barn är nästäppa, rinnsnuva, halsont och hosta. Pipande andningsljud och feber kan förekomma. Små barn drabbas ofta av feber och andningsbesvär. Detta kan leda till trötthet och svårigheter att äta. Ibland tillstöter andningsuppehåll. 1-2 % av spädbarnen som insjuknar i RS-virusinfektion behöver sjukhusvård. Förekomst och smittsamhet

Epidemier av RS-virus uppträder på vinterhalvåret med varierande intensitet från år till år. RS-virus är primärt en kontaktsmitta där sekret från luftvägarna sprids från person till person genom nära kontakt. Viruset kan också spridas via indirekt kontaktsmitta från kontaminerade ytor och föremål. Vid höga virusmängder kan smitta sannolikt ske via aerosoler som bildas vid hosta och nysning. En infekterad individ är i regel smittsam 3-8 dagar, men spädbarn och äldre med nedsatt immunförsvar kan vara smittsamma upp till 4 veckor. Läs mer om RS-virus på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Sjukdomsinformation om RS-virusinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Förebyggande åtgärder

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport om riskgrupper för allvarlig RSV-infektion bland barn och vuxna samt rekommendationer för förebyggande insatser. Rapporten innehåller rekommendationer om vaccination mot RS-virus till äldre och finns här:

Allvarlig RSV-infektion bland barn och vuxna i Sverige – Riskgrupper och rekommendation om förebyggande insatser 2023/2024 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Läkemedelsverket har tagit fram rekommendationer om profylaktisk monoklonal antikroppsbehandling mot RSV till spädbarn i riskgrupp.:

Läkemedelsprofylax mot allvarlig RSV-infektion hos barn inför säsongen 2023/2024 (lakemedelsverket.se)

I rekommendationerna ingår ett nyligen godkänt läkemedel som omfattas av nationell samverkan för ordnat införande. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt en samlad bedömning av rådet för Nya terapier (NT-rådet) rekommenderas regionerna att avvakta med användningen. NT-rådets yttrande kan läsas här:

Beyfortus (nirsevimab) för prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) (janusinfo.se)

Läs mer om vaccination mot RS-virus här:

Vaccin mot RSV - Vårdgivarwebben 

RS-virus veckorapporter

Under vintersäsongen publicerar Folkhälsomyndighetens regelbundna veckorapporter om RSV Veckorapporterna nås via denna länk:

RSV veckorapporter – sjukdomsstatistik (folkhalsomyndigheten.se)

Information till vårdnadshavare om RS-virus

Till dig som är vårdnadshavare till ett litet barn – Skydda ditt spädbarn mot luftvägsinfektioner som RS-virus och kikhosta (folkhalsomyndigheten.se)

På 1177.se finns också mer information till allmänheten om RS-virus:

RS-virus hos barn (1177.se)


Tillbaka till toppen