MRB-multiresistenta bakterier

Med multiresistenta bakterier, MRB, avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att etablerade antibiotikaalternativ inte längre kan användas för behandling eller profylax. De MRB som är anmälningspliktiga i Sverige enligt Smittskyddslagen (SmL 2004:168) är MRSA, ESBL, ESBLcarba, VRE och PNSP.

Nedan följer korta sammanfattningar om respektive MRB. Mer information för både läkare och patienter finns i Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad.

Smittskyddsblad (slf.se)

Smittskyddsblad på olika språk med patientinformation finns via region Stockholms webbplats Vårdgivarguiden, klicka på svenska för att se översättningarna!

Smittskyddsblad på andra språk (vardgivarguiden.se)

Filmer om MRB

Utbildningar om antibiotika och resistens

MRSA

MRSA betyder meticillinresistenta Staphylococcus aureus och räknas som en allmänfarlig sjukdom enligt SmL. MRSA är smittspårnings- och anmälningspliktig.

Patienter med MRSA ska ha en behandlande läkare och erhålla förhållningsregler för att hindra vidare smittspridning. Vuxna över 18 år med MRSA remitteras med fördel till Infektionsklinikens MRSA-team och barn och ungdomar under 18 år till Barn- och ungdomskliniken.

Vårdpersonal med bärarskap av MRSA handläggs av företagshälsovården. Frågor och rådgivning angående MRSA inom vård- och omsorgsverksamhet hänvisas i första hand till vårdhygien.

Vårdhygien

Sjukdomsinformation om MRSA (folkhalsomyndigheten.se)

Avskrivning av förhållningsregler avseende MRSA(pdf)

ESBL

ESBL är en resistensmekanism som kan finnas hos Enterobacteriaceae, en stor familj av Gramnegativa tarmbakterier, där bl.a. E.coli och Klebsiella pneumoniae är kliniskt viktiga patogener.

ESBL betyder Extended Spectrum Beta-Lactamase, dvs. betalaktamas med utvidgat spektrum och är ett enzym som bryter ner betalaktamantibiotika såsom penicilliner och cefalosporiner.

ESBL är enligt SmL anmälningspliktig för laboratoriet. Klinisk anmälan krävs alltså inte. Frågor och rådgivning angående ESBL inom vård- och omsorgsverksamhet hänvisas i första hand till vårdhygien.

Vårdhygien

Sjukdomsinformation om ESBL (folkhalsomyndigheten)

ESBLcarba

ESBLcarba är en ESBL-producerande Enterobacteriaceae som även är resistent mot antibiotikagruppen karbapenemer (t.ex. meropenem). ESBLcarba är anmälningspliktig enligt SmL och även klinisk anmälan ska göras. Dessutom är ESBLcarba smittspårningspliktig.

Frågor och rådgivning angående ESBLcarba inom vård- och omsorgsverksamhet hänvisas i första hand till vårdhygien.

Vårdhygien

Sjukdomsinformation om ESBLcarba (folkhalsomyndigheten.se)

PNSP

PNSP betyder pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin. PNSP räknas som en allmänfarlig sjukdom enligt SmL och är både smittspårnings- och anmälningspliktig.

Sjukdomsinformation om PNSP (folkhalsomyndigheten.se)

VRE

VRE står för vancomycinresistenta enterokocker. Enligt SmL är VRE en smittspårnings- och anmälningspliktig sjukdom. Frågor och rådgivning angående VRE inom vård- och omsorgsverksamhet hänvisas i första hand till vårdhygien.

Vårdhygien

Sjukdomsinformation om VRE (folkhalsomyndigheten.se)

Vårdhygieniska riktlinjer

Inom vården är det särskilt viktigt att undvika smittspridning med MRB. På vårdhygiens sidor intranätet finns riktlinjer för respektive smittämne. 


Tillbaka till toppen