Covid-19

Sjukdomen covid-19, som orsakas av viruset SARS-CoV-2, upptäcktes i Wuhan, Kina, i slutet av 2019. Den 11 mars 2020 klassificerade WHO utbrottet av covid-19 som en pandemi. När WHO den 5 maj 2023 deklarerade att covid-19 inte längre utgjorde ett akut internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC) hade cirka 770 miljoner fall av covid-19 diagnosticerats globalt och nära 7 miljoner dödsfall rapporterats till WHO.

I Sverige hade mer än 2,7 miljoner fall anmälts och cirka 24 500 dödsfall rapporterats. Covid-19 kan fortfarande vara en allvarlig sjukdom för äldre och riskgrupper och därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortsatt vaccination till dessa samt smittförebyggande åtgärder inom vård och äldreomsorg, Sjukdomen är anmälningspliktig för laboratorier.

På denna sida finns aktuell information och länkar om covid-19 för vårdgivare inom regional och kommunal vård och omsorg.

Provtagning

Akut infektion

Provtagning för covid-19 utförs på medicinsk indikation och när diagnos har betydelse för vårdhygieniska åtgärder inom vård och äldreomsorg.

I Västernorrland används en kombinerad PCR-analys för influensa A och B, RS-virus och SARS-CoV-2.

Provtagningsanvisning från Laboratoriemedicin för influensa A/b, RS-virus och SARS-CoV-2 RNA (Word)

Antigentester

Antigentester (snabbtester) för covid-19 används ibland inom vård och omsorg vid behov av snabba testresultat.

I detaljhandeln säljs antigentester för hemmabruk. Det finns inga rekommendationer om att använda sådana tester eller hur privatpersoner ska agera utifrån provresultat.

Immunitetskontroll

Hos vissa patientgrupper med allvarlig immunbrist kan provtagning för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 vara aktuell efter vaccination. Se provtagningsanvisning från Laboratoriemedicin för Anti-SARS-CoV-2.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens vägledning Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar.

Provtagningsanvisning från Laboratoriemedicin för Anti-SARS-CoV-2 (word)

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (folkhalsomyndigheten.se)

Förebyggande åtgärder

I Folkhälsomyndighetens vägledning Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg beskrivs vilka åtgärder som är aktuella för att minska smittspridning av covid-19, influensa och RS-virus inom vård och äldreomsorg.

Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Klinisk vägledning

Vårdprogram

Svenska infektionsläkarföreningen, svenska hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi har publicerat ett nationellt vårdprogram för covid-19.

Nationellt vårdprogram covid-19 (infektion.net)

Läkemedelsbehandling RVN

Behandling med Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) till sköra äldre  (intranatet.rvn.se) 

Smittsamhetsbedömning

En lathund för smittsamhetsbedömning vid bekräftad infektion med covid-19, influensa och RS-virus inom vård och omsorg finns här:

Lathund smittsamhetsbedömning covid-19, influensa och RS-virus inom vård och omsorg.pdf

Smittskyddsblad

Läkar- och patientinformation om covid-19 inklusive översättningar finns i Smittskyddsblad

Smittskyddsblad med läkar- och patientinformation om covid-19 (slf.se)

Vaccination

Information till vårdgivare om vaccination mot covid-19 finns på Vårdgivarwebben.

Vårdgivarwebb Västernorrland - Covid-19 - vaccination (rvn.se)

Vårdhygieniska riktlinjer

För regionala vårdgivare

Vårdhygieniska riktlinjer, rekommendationer om skyddsutrusting, städrutiner och source control finns på regionens intranätet. 

Vårdhygien - covid-19 (intranatet.rvn.se) 

För kommunala vårdgivare

Se länkar under rubriken Vårdhygien och covid-19 på vårdhygiens webbsidor på Vårdgivarwebb Västernorrland.

Vårdgivarwebb Västernorrland - Vårdhygien (rvn.se)

Statistik

Statistik publicerad på Folkhälsomyndighetens, Socialstyrelsens och Svenska intensivvårdsregistrets webbplatser nås via nedanstående länkar:

Bekräftade fall av covid-19 i Sverige, regional och kommunal statistik från Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer  (folkhalsomyndigheten.se)

Statistik om covid-19  (socialstyrelsen.se)

Svenska intensivvårdsregistret: COVID-19-Samlad information (icuregswe.org)


Tillbaka till toppen