Betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS)

Betahemolyserande grupp A streptokocker (GAS)

Streptococcus pyogenes, även benämnd som betahemolyserande grupp A streptokocker eller GAS, är en av de vanligaste orsakerna till bakteriell infektion hos människan.  Genom en kombination av olika virulensfaktorer, inklusive ytantigener, exotoxiner, och enzymer, har GAS en förmåga att både kolonisera och invadera vävnader. Det leder till att GAS yttrar sig som ett brett spektrum av sjukdomstillstånd, från milda till livshotande. Exempel på milda tillstånd som GAS kan orsaka inkluderar halsfluss och svinkoppor. De allvarligaste tillstånden är sepsis, meningit, nekrotiserande fasciit och toxic shock syndrom vilka kan ha ett snabbt förlopp och har hög dödlighet. Eftersom bakterien då växer i normalt sterila lokaler eller invaderar djupa vävnader kallar man det för invasiv infektion eller iGAS (invasiva grupp A streptokocker). Vissa individer, framförallt yngre och ungdomar, kan vara asymtomatiska bärare av grupp A streptokocker och då oftast i svalget.

Till mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida:

Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (folkhalsomyndigheten.se)

Spridningsvägar

GAS sprids vanligast som kontaktsmitta från person till person. Droppsmitta via hosta eller nysningar är ett annat alternativ. Även om det är mindre vanligt, kan GAS överföras genom kontakt med föremål eller ytor som nyligen har varit i kontakt med en infekterad persons sekret (som leksaker, dörrhandtag, bestick, eller personliga hygienartiklar). GAS kan i ovanliga fall spridas genom att mat hanterats på ohygieniskt sätt.

Behandling

GAS är aldrig resistent mot penicillin som alltid bör vara förstabehandling. Vid penicillinallergi kan klindamycin användas (resistens förekommer) och ska vid vissa tillstånd läggas till penicillinbehandling för bästa effekt. Immunoglobulin kan även bli aktuell för de allvarligaste sjukdomsmanifestationerna. Vid svår sjukdom bör infektionsbakjour kontaktas!

Anmälningsplikt

Invasiv streptokockinfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det finns två alternativ när anmälan blir aktuell. Det första alternativet är om GAS har isolerats från normalt steril lokal som blod, likvor eller ledvätska. Det andra alternativet är om man hittat GAS i odling på icke-steril lokal OCH samtidigt har kliniska tecken på någon av diagnoserna nekrotiserande fasciit, nekrotiserande pannikulit, toxic shock syndrome, puerperal sepsis (barnsängsfeber) eller annan sjukdom som kan orsakas av GAS.

Till falldefinitioner för anmälan enligt smittskyddslagen:

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen (folkhalsomyndigheten.se)

Observera att det finns ett tredje alternativ när anmälan kan bli aktuell som gäller samtliga infektiösa sjukdomar. Enligt smittskyddslagen (2004:168) 2 kap.§5 ska anmälan ske” om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller uppträder i en elakartad form.”

Utbrott

Eftersom GAS enkelt kan spridas mellan människor förekommer det utbrott i exempelvis förskolemiljö. Dessa utbrott kan bli långdragna och svåra att begränsa. Primärvård eller barnhälsovård rekommenderas att tidigt bli inkopplade, sjuka barn bör vara hemma och hygieninsatser på förskolan ska trappas upp. God handhygien bland förskolebarnen är viktigt. Ibland behöver samtidig behandling med penicillin ske på samtliga barn som uppvisar sjukdomssymtom.

Smittskydd Västernorrland kan vara behjälplig vid utbrott i förskola och kan nås via mejl eller telefon. Till kontaktuppgifter

Vården, företrädesvis förlossningsverksamhet kan ibland drabbas av utbrott av GAS. Vårdhygien ska i dessa fall alltid bli kontaktade.

Statistik iGAS Västernorrland

diagram över anmälda fall av iGAS 2013-2023. Flest fall sågs 2013, 2018 och 2023
(Bilden visar ett diagram över anmälda fall av iGAS 2013-2023. Flest fall sågs 2013, 2018 och 2023)

 

diagram över anmälda fall av iGAS under 2023-24, kraftig ökning under januari-februari 2024
(Bilden visar ett diagram över anmälda fall av iGAS under 2023-24, kraftig ökning under januari 2024)

Information från Smittskydd Västernorrland om ökad förekomst av invasiv infektion med grupp A-streptokocker (iGAS).

Smittskydd Västernorrland gick 240116 ut med viktig information att iGAS enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten kraftigt ökat under 2023 och nu ligger på den högsta nivån sedan iGAS blev anmälningspliktig 2004. 2024 ser ut att slå rekord i Sundsvall med 12 anmälda fall under januari jämfört med 2 fall under samma period 2023. I februari har 4 fall rapporterats jämfört med 0 fall förra året.

Vården behöver vara medveten om den ökade risken och vara extra uppmärksam på patienter med tecken på allvarliga symtom som kan tyda på iGAS.

Till viktig information från smittskydd Västernorrland (pdf)

Nya nationella rekommendationer vid handläggning av faryngotonsillit

Information från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Nationell arbetsgrupp (NAG) Strama publicerades under v10 2024 om handläggning av patienter med misstänkt eller verifierad faryngotonsillit så att inte allvarligare infektioner missas. Dokumentet finns att läsa här:

Handlaggning faryngotonsillit med anledning av iGAS (strama.se)


Tillbaka till toppen