Mässling

Mässling är ytterst smittsamt och viruset utsöndras med andningsluften. Det sprids sedan via luften som droppar och mottagliga personer smittas via luftvägarnas eller ögonens slemhinnor.

Symtom på mässling

 • Feber
 • Torrhosta
 • Ögonirritation (konjunktivit)
 • Kopliks fläckar (vita fläckar i kindslemhinnan)

2-4 dagar efter feberdebut uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först börjar i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter.

Immunitet mot mässling

 • Personer födda före 1960 räknas som naturligt immuna efter genomgången infektion.
 • Personer födda på 1960-talet är inte säkert immuna. De som vet att de haft mässling är dock immuna.
 • Personer födda 1970-1980 har oftast fått 1 dos mässlingsvaccin (MPR). En del har fått 2 doser (vaccination påbörjades under 1970-talet med varierande genomslag). De som enbart fått 1 dos vaccin är inte säkert immuna.
 • Personer födda fr.o.m. 1981 har fått 2 doser mässlingsvaccin (MPR) om de följt det svenska barnvaccinationsprogrammet och räknas som immuna.

Handläggning

 • Personer med misstänkt mässling som hör av sig till hälso- och sjukvården, ska i första hand hänvisas till 1177 sjukvårds-rådgivningen.
 • Personer med misstänkt mässling ska INTE sitta i väntrum i vården!
 • Personer med misstänkt mässling som ändå söker hälso/vårdcentral, ska placeras i enskilt rum med stängd dörr.
 • Infektionsbakjouren kontaktas omgående, kontorstid kontaktas även Smittskyddsläkaren.
 • Personer med misstänkt mässling som söker akutmottagning ska placeras i ett rum som är anpassat för omhändertagande av patienter med luftburen smitta. Infektionsbakjouren kontaktas omgående, kontorstid kontaktas även Smittskyddsläkaren.

Riktlinje-Mässling handläggning och smittspårning vid misstänkta och verifierade utbrott (pdf)

Vaccination

Sedan 1982 vaccineras barn i Sverige med två doser mässlingsvaccin (MPR). Vaccinet ges enligt nu gällande vaccinationsschema vid 18 månaders ålder och i årskurs 1-2. Nyanlända < 18 år har sedan 2006 vid behov erbjudits kompletterande mässlingsvaccination. Från och med den 23 juni 2022 erbjuds detta i Västernorrland även till vuxna asylsökande och vuxna som söker skydd enligt massflyktsdirektivet.

2020 var vaccinationstäckningen för MPR hos 2-3 åringar i Sverige 97,2 % och i Västernorrland 98,3 %, vilket är mycket högt.

De senaste tio åren har 1-30 mässlingsfall per år rapporterats i Sverige och inga fall i Västernorrland. Risken att smittas här är mycket liten. Fallen man har sett har haft koppling till smitta utomlands.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla i Sverige har skydd mot mässling. I synnerhet vid utlandsresor, även inom Europa, är skydd mot mässling angeläget. Enligt beslut av regionfullmäktige i Västernorrland 20220622-23 (dnr 22RS3) är vaccination mot mässling kostnadsfri för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd. Kostnadsfrihet gäller även för personer som är asylsökande och de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Vuxna födda efter 1960 som inte haft mässling eller vuxna som inte vaccinerats mot sjukdomen eller endast fått en dos vaccin kan kontakta sin hälso-/vårdcentral för medicinsk bedömning avseende vaccination.

Risken att bli smittad av mässling är högre för icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med den allmänna befolkningen. Vilken personal som ska erbjudas MPR-vaccination är upp till varje arbetsgivare att avgöra efter en riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4 Smittrisker.

Vaccin mot mässling finns endast som kombinationsvaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). För ytterligare information om vaccinet inklusive kontraindikationer hänvisas till FASS®.


Tillbaka till toppen