Personalvaccination mot säsongsinfluensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensa till personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensa till personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vaccination av personal inom vård och omsorg mot säsongsinfluensa kan stärka patientsäkerheten genom att minska risken för smitta från personal till patienter och omsorgstagare. Vaccination av personal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar är särskilt viktig.

Vårdpersonal har en viss ökad risk att smittas av och insjukna i influensa. Det ligger inom arbetsgivarens arbetsmiljöansvar att hantera smittrisker i arbetet och influensavaccination av vårdpersonal är en åtgärd som kan förebygga arbetsrelaterad smitta. Risken för påverkan på verksamheten till följd av sjukfrånvaro kan också minskas genom personalvaccination mot influensa.

Smittskyddsläkaren i Västernorrland rekommenderar årlig vaccination mot säsongsinfluensa till alla medarbetare i Region Västernorrland som har patientnära arbete, liksom till vård- och omsorgspersonal som arbetar nära omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, särskilt inom äldreomsorg såsom särskilda boenden för äldre (SÄBO) och hemtjänst.

LSS-brukare som grupp ingår inte bland riskgrupperna för allvarlig influensa, varför personal inom LSS inte rutinmässigt ingår i de personalgrupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa.

Vaccination mot influensa bör underlättas och erbjudas avgiftsfritt av arbetsgivaren som också bedömer vilken vård- och omsorgspersonal som omfattas av rekommendationen. Vaccination är frivillig.

Medarbetare i Region Västernorrland

Enligt beslut av Hälso- och sjukvårdens strategiska ledningsgrupp (HSSLG) erbjuds regionanställd vårdpersonal inom hälso- och sjukvårdens verksamheter säsongen 2023-24 helt avgiftsfri influensavaccination oavsett om personalen arbetar patientnära eller ej. Erbjudandet om avgiftsfri influensavaccination omfattar även vårdstuderande som praktiserar inom regionens verksamheter. Vikarier erbjuds också influensavaccination i regionens regi, men vikariens arbetsgivare ska då bekosta vaccinationen (stickavgift och vaccinkostnad). För patientnära personal gäller vaccinationserbjudandet från den 7 november 2023 och för icke patientnära personal från den 4 december. Vårdpersonalens närmaste chef, respektive enhetschef där vårdstuderande praktiserar, bedömer vem som arbetar patientnära och därmed omfattas av erbjudandet om avgiftsfri influensavaccination från den 7 november. Praktisk information om hur och när regionens personal inom hälso- och sjukvårdens verksamheter kan vaccinera sig finns på intranätet:  Personalvaccinering säsongsinfluensa 2023/2024 - RVN Intranät
Det finns inget beslut om avgiftsfri vaccination mot influensa för personal som jobbar inom andra regionala verksamheter än hälso- och sjukvård.


Tillbaka till toppen